Youth CAMp Krosno
Ogólnopolska Giełda Projektów Młodzieżowych i Forum Rad Młodzieżowych
7 - 8 marca 2024 r. w Krośnie

REGULAMIN

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w wydarzeniu o nazwie “Youth CAMp Krosno – Ogólnopolska Giełda Projektów Młodzieżowych i Forum Rad Młodzieżowych, zwanym dalej „Youth CAMp Krosno” lub „Wydarzeniem”.

 2. Wydarzenie jest inicjatywą Biura Wystaw Artystycznych z siedzibą w Krośnie, ul. Portiusa 4, Krosno (38-400), zwanego dalej „Organizatorem” realizowaną w ramach przedsięwzięcia „Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży realizowanego w ramach projektu "Kreujemy + Rozwijam + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”.

 3. Youth CAMp Krosno łączy w sobie dwa wydarzenia: Ogólnopolską Giełdę Projektów Młodzieżowych oraz Forum Rad Młodzieżowych.

 4. Celem Youth CAMp Krosno jest budowanie integracji młodego pokolenia, promowanie działalności społeczno-kulturalnej wśród młodzieży, w szczególności promowanie oddolnych inicjatyw lokalnych, i młodzieżowej aktywności obywatelskiej oraz podnoszenie kompetencji młodych i osób pracujących z młodzieżą.

 5. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży w wieku od 13 do 25 lat, młodzieżowych rad, formalnych i nieformalnych organizacji młodzieżowych oraz innych działających lub chcących działać na rzecz swoich lokalnych społeczności. 

 6. Youth CAMp Krosno odbędzie się w dniach 7 - 8 marca 2024 r. w Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie (38-400), z siedzibą przy ul. Rynek 6.

 7. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

 8. Podczas wydarzenia prowadzona będzie rejestracja fotograficzna i filmowa.

 9. Wyżywienie, w postaci przerw kawowych i obiadu, dla osób uczestniczących w Youth CAMp Krosno jest bezpłatne. 

 10. Koszty przejazdu osoba uczestnicząca w Youth CAMp Krosno pokrywa we własnym zakresie.

 11. Organizator pokrywa koszty noclegów wraz ze śniadaniem i kolacją dla 50 osób uczestniczących  wydarzenia (decyduje kolejność zgłoszeń)  w terminach 6 - 9 marca 2024 r.

 

Rozdział II
Zgłoszenie udziału w wydarzeniu

 1. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu odbywa się wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie: https://camkrosno.pl/ 

 2. Zgłaszając się na Wydarzenie osoba uczestnicząca:
  a. potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki,
  b. podaje w formularzu imię, nazwisko, adres e-mail oraz reprezentowaną organizację młodzieżową, w celu umożliwienia rejestracji i wzięcia udziału w Wydarzeniu, w tym potwierdzenia udziału oraz przygotowania identyfikatorów dla osób uczestniczących .

 3. Uczestnik drogą e-mailową otrzyma potwierdzenie udziału w Wydarzeniu oraz potwierdzenie udziału w wybranych elementach programu (warsztaty, open space, wydarzenia towarzyszące itp.). Wiadomość przesłana zostanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 4. Liczba osób uczestniczących  Wydarzenia oraz poszczególnych wydarzeń jest ograniczona.

 5. Rejestracja na wydarzenie jest otwarta. Decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób uczestniczących biorąc pod uwagę kryterium motywacji do wzięcia udziału w wydarzeniu (pytanie nr 7 w formularzu). 

 6. Osoby biorące udział w Youth CAMp Krosno zobowiązani są potwierdzić swoją obecność w dniu rozpoczęcia Wydarzenia – tj. 07.03.2024 (w godzinach 9:00 – 10:00), 08.03.2024 (w godzinach 9:00 – 10:00), zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu rejestracyjnym w wyznaczonym miejscu, tj. w Centrum Aktywności Młodzieży, ul. Rynek 6, Krosno (38-400).

 7. Osoby uczestniczące zobowiązani są do podpisania listy obecności każdego dnia obecności oraz podczas warsztatów i spotkań w grupach zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu rejestracyjnym.

 8. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu lub zgłoszenie zastępstwa należy przesłać najpóźniej do dnia 4 marca 2024 r. na adres: kontakt@camkrosno.pl. Wykreślenie z listy osób uczestniczących  lub zamiana osoby uczestniczącej następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatorów. 

 

 

Rozdział III
Wstęp na teren wydarzenia

 1. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej strefie wejściowej w dniach 07 - 08.03.2024 4. (zgodnie z deklaracją uczestnictwa zawartą w formularzu rejestracyjnym) w Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie (38-400) przy ul. Rynek 6 i następnie weryfikację rejestracji przez obsługę Wydarzenia.

 2. Każda z osób uczestniczących  otrzymuje imienny identyfikator umożliwiający wchodzenie i wychodzenie z terenu Wydarzenia.

 3. Organizator odmówi wstępu na teren Wydarzenia:
  a. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychoaktywnych lub innych podobnie działających środków,
  b. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychoaktywne,
  c. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  d. osobie niezarejestrowanej do udziału w Wydarzeniu,
  e. osobie która jest niepełnoletnia i nie dostarczyła zgody rodzica/opiekuna. 

 

Rozdział IV
Informacje dla osób uczestniczących

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego zapisów.

 2. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:
  a. wchodzenia na teren Wydarzenia,
  b. zajmowania miejsc,
  c. opuszczania terenu Wydarzenia,
  d. przerw obiadowych i kawowych.

 3. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora.

 4. Osoby uczestniczące Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. 

 

Rozdział V
Odpowiedzialność organizatorów

 1. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Youth CAMp Krosno zgodne z opisem na stronie Wydarzenia.

 2. Program Youth CAMp Krosno i niniejszy Regulamin jest na stronie camkrosno.pl oraz na Wydarzeniu na Facebooku prowadzonym przez Centrum Aktywności Młodzieży. 

 3. Organizatorzy ustalają plan Youth CAMp Krosno oraz zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Wydarzenia, nawet w dniu, w którym odbywa Youth CAMp Krosno, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

 4. Zmiany w programie Wydarzenia, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych wobec Organizatorów.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Wydarzenia, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej (w tym klęski żywiołowej, decyzji administracyjnej władz publicznych, itp.) bądź innych przyczyn niezawinionych przeZ Organizatora i będących poza kontrolą Organizatora, w rezultacie których Wydarzenie lub jego część nie może dojść do skutku, lub zostanie odwołana.

 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku zaistnienia przyczyn siły wyższej i innych zdarzeń losowych.

 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do osoby uczestniczącej, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

 9. Organizator informuje, że utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz informacyjno-promocyjnych. Wizerunek osób przebywających na terenie. Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany i wykorzystany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz informacyjno-promocyjnych we wszelkich formach i technikach, w tym środkach masowego przekazu, w tym na stronach internetowych Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie i jego profilach społecznościowych, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy materiałów, na których wizerunek utrwalono, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów, na których wizerunek utrwalono w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 10. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.

 11. Osoby uczestniczące nie stosujący się do poleceń obsługi w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia.

 

Rozdział VI
Ochrona danych osobowych

Klauzula RODO o przetwarzaniu danych osobowych Osób uczestniczących w “Youth CAMp Krosno – Ogólnopolska Giełda Projektów Młodzieżowych i Forum Rad Młodzieżowych”

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych reprezentowane przez Dyrektora BWA z siedzibą w 38 - 400 Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4.

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych i realizacji praw można kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: galeria@bwakrosno.pl lub pisemnie na adres: Biuro Wystaw Artystycznych, 38 - 400 Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Wydarzenia “Youth CAMp Krosno”, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz promocji działalności Administratora na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda rodzica/opiekuna prawnego).

 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące kategorie podmiotów:
  a. podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.
  b. nne podmioty, które Administrator danych dopuszcza do działania w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji Wydarzenia Youth CAMp Krosno oraz jego promocji na stronie internetowej i mediach społecznościowych Administratora oraz przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a. prawo dostępu do danych osobowych,
  b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  c.do żądania usunięcia danych osobowych,
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: galeria@bwakrosno.pl, 

 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BWA. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu “Youth CAMp Krosno”.

 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/EOG. 

 3. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu. 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej camkrosno.pl oraz na stronie na Facebooku Centrum Aktywności Młodzieży Krosno.

 2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego

 4. Przedsięwzięcie "Sami o Sobie" - utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży jest częścią projektu pn. "Projekt pt. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” na który Beneficjent - Gmina Miasto Krosno, uzyskał dotację w wysokości 17 365 786,37 PLN realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców, zgodne z hasłem, które stanowi nadrzędną narrację funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej."

 5. Dodatkowe informacje na temat Programu uzyskać można również:
  a. pod numerem telefonu: +48 451 666 488,
  b. pocztą elektroniczną: kontakt@camkrosno.pl,
  c. w siedzibie Centrum Aktywności Młodzieży, ul. Rynek 6, Krosno (38-400).  

Youth CAMp Krosno – Ogólnopolska Giełda Projektów Młodzieżowych i Forum Rad Młodzieżowych

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.